Spring snel naar:

Over het steunfonds

ONZE MISSIE

 

Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daar voor kiezen worden gerespecteerd.

 

ONZE DOELSTELLINGEN / BELEID

 

Het Steunfonds Laatste Wil kent de volgende (statutaire) hoofddoelstellingen:

  1. Het bevorderen van voorlichting aan individuele burgers met het oog op een goed onderbouwde mening omtrent en een weloverwogen keuze met betrekking tot een zelfgekozen levenseinde in eigen regie.
  2. Het bevorderen van informatie over beschikbare humaan werkende laatstewilmiddelen en de met betrekking tot die middelen geldende (o.a. medische, juridische en financiële) kaders.
  3. Het bevorderen van begrip voor mensen die kiezen voor het zelf gekozen levenseinde en het ontwikkelen van passende rituelen rondom de effectuering van het zelf gekozen levenseinde
  4. Het mogelijk maken van onderzoek met als doel meer inzicht te verkrijgen in vraagstukken – voor het individu en/of de maatschappij – met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde, de uitvoering in eigen regie en de thematiek van legaal verkrijgbare humane laatstewilmiddelen.
  5. Het bevorderen van initiatieven die de wettelijke mogelijkheden voor het zelfgekozen levenseinde in eigen regie willen verruimen en/of de strafbaarheid uitsluiten.
  6. Het bevorderen van informatie, initiatieven en waarborgen met betrekking tot het beperken van het risico van oneigenlijk gebruik of misbruik van laatstewilmiddelen.

Het Steunfonds Laatste Wil ziet het niet als haar missie het zelfgekozen levenseinde te bepleiten. Dit is een ieders eigen keuze, waarop het Steunfonds geen enkele invloed wil uitoefenen. Het Steunfonds streeft wel een samenleving na, waarin mensen die deze keuze maken, deze op een verantwoorde wijze kunnen effectueren.

 

 

De Stichting Steunfonds Laatste Wil

  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74532960.
  • en heeft RSIN 859938323 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).

 

ANBI & Erkenning

 

De Stichting Steunfonds Laatste Wil is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw bijdragen aftrekken van de Belasting (volgends de geldende regels). En wij betalen geen schenkbelasting over uw bijdrage. Voor de ANBI-status voldoen wij aan de geldende eisen voor transparantie en verantwoording. U kunt onze ANBI-verklaring hier downloaden.

Het Steunfonds conformeert zich ook aan de criteria voor goede doelen zoals die zijn vastgelegd in de Erkenningsregeling Goede Doelen.

 

Contactgegevens

Deze vindt u op de pagina contact.

 

Bestuur

Het bestuur van het Steunfonds Laatste Wil wordt gevormd door:

Drs. Marc J.M. Petit (voorzitter)

Ir. Jos van Wijk (penningmeester)

Drs.Jaap van der Haar (secretaris)

 

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen desgewenst alleen een vergoeding voor feitelijk gemaakte onkosten.

 

Raad van Toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van:

Drs. Annemieke Horikx

Prof. dr. Aad Tibben

Mr. Marcel Boyer

 

Medewerkers

Het Steunfonds heeft geen medewerkers in vaste dienst.

 

Beleidsplan

U kunt hier het Beleidsplan 2019 e.v. downloaden. Daarin zijn de plannen van het Steunfonds voor de komende tijd verder uitgewerkt.

 

Statuten

In de statuten is vastgelegd wat doelstellingen en werkwijzen van het Steunfonds zijn. U kunt ze hier downloaden.

 

Jaarverslag en Jaarrekening

Het Steunfonds is opgericht in 2019. In de loop van 2020 vindt u hier het eerste jaarverslag en de eerste jaarrekening.

 

Privacy Statement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking vindt u hier ons privacy statement. Daarin staat waarom wij uw gegevens vastleggen en hoe wij deze gebruiken voor het realiseren van onze missie.

 

Bankrekening

Voor donaties en schenkingen kunt u gebruik maken van onze bankrekening: IBAN NL70 INGB 0009 446 948

Voor donaties vanuit het buitenland BIC: INGBNL2A

Voor overige zaken hebben wij een aparte bankrekening.

Top